ความปลอดภัยในการทำงาน

สวัสดีครับ

           ทางสมาคม จป สมุทรปราการ ขอนำเสนอหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่ให้บริการอบรม ในราคาถูก เน้นคุณภาพ ทำได้จริง วัดผลได้

           หมวดความปลอดภัยในการทำงาน

           (1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
           (2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
           (3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
           (4) คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
           (5) ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
           (6) การบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
           (7) จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
           (8) การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
           (9) เทคนิค &วิธีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อความปลอดภัยฯที่ยั่งยืน
          (10) การออกแบบและกำหนด KPIs ในงาน Safety อย่างครบวงจร
          (11) KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย
          (12) JSA เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
           (13) BBS การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย
           (14) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง. (HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT )
           (15) การยศาสตร์ (Ergonomics)
           (16) การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
           (17) การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและบำรุงรักษายั่งยืน
           (18) การจัดการสารเคมีอันตราย และการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
           (19) สำหรับ 4ผู้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม Overhead-Mobile Crane เน้นทฤษฎี ปฏิบัติจริง
           (20) ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง(นั้งร้าน)
           (21) ความปลอดภัยกับผู้รับเหมา

Visitors: 533,241