ฝึกอบรม Public Training

ลำดับ ชื่อหลักสูตร  วันที่อบรม สถานที่

ราคา / ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)

จำนวนเปิดรับ (คน) ดูรายละเอียด สถานะ
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

5. กลยุทธ์การบริหารผลงาน (KPI) และจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยฯ    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

6. การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

7. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (JSA & SSOP)    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

8. การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

9. บทบาทหัวหน้างานกับภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

10. กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

11. กฎหมายความปลอดภัยที่ จป.วิชาชีพ ควรรู้และควรปฏิบัติ    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

12. การจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

13. ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

14. ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

15/07/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)

                  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทั้งนี้เพื่อให้ ลูกจ้างได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในกรณี มีการประกอบ การติดตั้ง การซ่อมแซม และการใช้งานเครื่องจักร
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรรวมถึงสามารถพิจารณาใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในหลักการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร
5) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

Visitors: 998,979