ฝึกอบรม Public Training

ลำดับ ชื่อหลักสูตร  วันที่อบรม สถานที่

ราคา / ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)

จำนวนเปิดรับ (คน) ดูรายละเอียด สถานะ
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

5. กลยุทธ์การบริหารผลงาน (KPI) และจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยฯ    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

6. การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

7. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (JSA & SSOP)    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

8. การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

9. บทบาทหัวหน้างานกับภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

10. กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน   - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

11. กฎหมายความปลอดภัยที่ จป.วิชาชีพ ควรรู้และควรปฏิบัติ    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

12. การจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

13. ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้

14. ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018    - x,xxx | x,xxx   -

เร็วๆนี้


Visitors: 718,141