วัตถุประสงค์สมาคมฯ

   
 1. เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของสมาชิกสมาคมฯ
 2. เพื่อส่งเสริมวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และยกระดับสมาชิกสมาคมฯ ทั้งทางด้านสังคม สวัสดิการ จริยธรรม วิชาการ และปฏิบัติการ
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กับบุคคล คณะบุคคล ชมรม สมาคม ภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่แนวคิดและวิทยาการใหม่ ๆ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดประสิทธิภาพแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพดีตลอดไป
 6. สมาคมไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและไม่แสวงประโยชน์ทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์ / Vision


"…เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือ สนับสนุน นำเสนอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานแบบสร้างสรรค์...”

 

พันธกิจ / Mission

 1. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกับทุกเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อสังคมอย่างยั่งยืน
 2. พัฒนา ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. ส่งเสริม และเพิ่มสมาชิกสมาคมฯ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง
 4. จัดประชุม ฝึกอบรมสัมมนา โครงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 5. เผยแพร่ความรู้ด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สู่สาธารณชน โดยการจัดงานประชุมฝึกอบรมสัมมนา โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Visitors: 998,977