บริการฝึกอบรม In-house Training

 

 หลักสูตรให้บริการฝึกอบรม In-house Training


 

Code

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
(In-house Training)

ระยะเวลา
(วัน)

ราคา / ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)

จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) ดูรายละเอียด หมายเหต*
A-TR001 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
2 วัน ติดต่อสมาคม* ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
A-TR002  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน  2 วัน ติดต่อสมาคม*
ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
A-TR003  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วัน ติดต่อสมาคม*
ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
A-TR004 กลยุทธ์การบริหารผลงาน (KPI) และจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยฯ   1 วัน 17,000 | 15,000
ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
A-TR005 ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่ 1 วัน 17,000 | 15,000 ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR001 เทคนิคการปรับใช้กฎหมายความปลอดภัยเพื่อลดการประสบอันตราย  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR002 การขับขี่และดูแลรักษารถ Forklift อย่างถูกต้องและปลอดภัย 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR003 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ตามกฏหมาย  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR004 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR005 การยศาสตร์ในสถานที่ทำงานเพื่อความปลอดภัย  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR006 เทคนิคการบริหารงานความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR007 เทคนิคการจัดทำระบบล็อค แขวนป้ายเตือนและการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR008 การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR009 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน   1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR010 เทคนิคและวิธีการสอบสวนอุบัติเหต/อุบัติการณ์ในสถานประกอบการ  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR011 การบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ระบบใบอนุญาตทำงาน 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR012 ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร เครื่องมือชนิดพกพาและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR013 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
B-TR014 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพ  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
C-TR001 การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
C-TR002 ความปลอดภัยในการใช้งาน การจัดเก็บและการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล   1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
C-TR003 การบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
D-TR001 กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
D-TR002 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
D-TR003 การบริหารกิจกรรมความปลอดภัยผู้รับเหมาแบบมีส่วนร่วม 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
E-TR001 การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
E-TR002 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
E-TR003 บทบาทหัวหน้างานกับภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย 
1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
E-TR004 การสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง   1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
E-TR005 กลยุทธ์การตรวจความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR001 กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR002 การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR003 เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วย Kaizen  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR004 KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR005 การลดความสูญเสีย 7 ประการ  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR006 การจัดทำและการปฏิบัติตามการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR007 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR008 ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2015  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR009 การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 (Internal Auditor)  2 วัน 25,000 | 20,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR010 จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR011 ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR012 การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 - ISO14001:2015 (Internal Auditor)  2 วัน 25,000 | 20,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR013 ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001:2018  1 วัน 17,000 | 15,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร
F-TR014 การตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 45001:2018 (Internal Auditor)  2 วัน 25,000 | 20,000  ไม่เกิน 60 คน มีวุฒิบัตร

ดาวโหลด!...หลักสูตรฝึกอบรม ที่ให้บริการ....  


กรอกข้อมูล!...ขอใบเสนอราคา และรายละเอียด....

Visitors: 975,510