รวมทั้งระบบงานต่างๆ และสายงานพัฒนาบุคลากรด้วย พร้อมทั้งจะให้สมาชิกได้รับ ข่าวสาร วิธีการ ขั้นตอน กฎหมาย ระบบงานต่างๆ ในรูปแบบของการ (Downloads) จาก web. ของสมาคมฯอย่างสะดวกรวดเร็ว ในส่วนที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป

         หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อในสายอาชีพ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความแตกต่าง ในสังคมความปลอดภัยในการทำงานในสายงานอาชีพนี้ต่อไป หนังสือฉบับนี้เป็นเล่มแรกที่ทางสมาคมฯ หวังให้สมาชิกได้ทราบ กติกา ระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


Visitors: 975,509