แบบฟอร์มตามกฎหมาย

 ตัวอย่างแบบแจ้งสถานที่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ 

 แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 แบบยื่นคำขอใบอนุญาตและต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

 แบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.๑)

 คำร้องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย

 แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 ตัวอย่างแบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

 ตัวอย่างรายการทดสอบปั้นจั่น 

 ตัวอย่างแบบรายงานการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 ตัวอย่างแบบการแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย

 แบบตัวอย่าง การแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

 แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

 บัตรตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ (การตรวจทางการแพทย์)

 สมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

 แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี

 แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี

 ตารางรายละเอียดปริมาณรังสีที่ลูกจ้างได้รับในหน่วยมิลลิซีเวอร์ต

 แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนิดการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี

 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี

 แบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี

 แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน

 แบบบันทึกการวิเคราะห์อุบัติเหตุ 

 แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

 ตัวอย่างแบบตรวจความปลอดภัย

 ตัวอย่างแบบการเฝ้าสังเกตุการปฏิบัติงาน

 แบบฟอร์มการวิเคราะห์งานความปลอดภัย

Visitors: 995,381