ฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ฝึกอบรมวันที่ 23/11/2562 เวลา 09.00 -16.00 น.,
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 จ.สมุทรปราการ

 

 หลักสูตร "ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี"

        อบรม สารเคมี เกี่ยวกับการใช้การจัดการสารเคมีอันตราย, สารเคมีรั่วไหล, สารไวไฟ วิธีการระงับเหตุจากสารเคมี เทคนิคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมความเสี่ยงจากสารเคมีและวิธีการเก็บกู้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีทราบถึงสารเคมีที่อันตรายแต่ละชนิดและการเตือนป้ายที่ชี้ถึงสารเคมีรั่วไหล เพื่อเป็นแนงทางในการจัดเก็บสารเคมี และการควบคุมสารเคมีหกรั่วไหลเป็นการป้องสารเคมี เพื่อสามารถตอบโต้เหตุการณ์-แผนฉุกเฉินที่เกิดจากสารเคมีได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงอันตรายของสารอันตรายอย่างถ่องแท้
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเครื่องหมาย หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตราย
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

Visitors: 991,922