ฝึกอบรมหลักสูตร 5S Leadership

ฝึกอบรมวันที่ 22/02/2563, เวลา 9.00 -16.00 น., 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

 

หลักสูตร "5ส. Leadership"

        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส ที่ถูกต้องกับพนักงาน รวมถึงการได้รับคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนัก ในการที่จะปรับปรุง และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และเกิดการเพิ่มผลผลิต

        เนื้อหาโดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผน โครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA รวมไปถึงการนำเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต, หลักการ 5ส, การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน,เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน, ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส, การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

 


 

Visitors: 998,979