หลักสูตร 5สและความปลอดภัย

27/07/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร 5สและความปลอดภัย
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)

                  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับ5ส รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องและเป็นพื้นฐานของระบบการจัดกรบริหาร สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    กิจการหรือสถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร 5ส เพิ่อเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ ทั้งนี้เพื่อให้ ลูกจ้างได้รับทราบและปฏิบัติตามระบบ 5ส   อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทำ 5ส
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายของ ส แต่ละตัว
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทำ 5ส เกิดประโยชน์ต่อพนักงานและสถานประกอบ
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในการทำ 5สและนำไปประยุกต์ในในหน่วยงานและชีวิตประจำวัน

Visitors: 991,922