หลักสูตร การประเมินความสอดคล้องกฏหมายตามระบบ ISO45001:2018


19//08/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร การประเมินความสอดคล้องกฏหมายตามระบบ ISO45001:2018
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)

                  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจกฏหมายเพื่อให้สอดคล้องตามระบบ ISO 45001 :2018 สถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดทำกฏหมายและปฎเิบัติตาม ด้านควาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงาน  ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้าอบรมสามารถเขา้ใจถึงจุดที่สำคัญที่ต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามหมวดกฏหมายต่างๆ ด้านสิ่่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2) ผู้เข้าอบรมสามารถทราบและเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของกฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3) ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปฝึกฝนและพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย 
4) ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ WorkShop ของการนำเอากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปประยุทธ์ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติหน้างาน
5) ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Checklist ของกฎหมายด้านสิ่งแวดลล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อใชใ้นการตรวจประเมินกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัระบบ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

Visitors: 991,919