อ.สมศักดิ์

แนะนำอาจารย์ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

.

 หลักสูตรมีดังนี้

        1. หมวดกลยุทธ์

            - การทำ HR Action Plan ด้วย SWOT Analysis

        2. หมวด การคัดเลือกและสรรหาว่าจ้าง

            - การคัดเลือกบุคลากรให้ได้ขีดความสามารถตรง JD และ วัฒนธรรมองค์กร

        3. หมวด การบริหารสวัสดิการ

            - เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการสวัสดิการแบบ WIN : WIN

        4. หมวด แรงงานสัมพันธ์แบละผูกพันองค์กร

            - ครบเครื่องเรี่องการแก้ไขปัญหา การขาดลามาสายผิดระเบียบต่างๆ

             - การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสื่อสารอย่างประสิทธิผล

        5. หมวด การวัดผลการทำงานองค์กร

            - การตั้ง KPIs ที่ไดใจพนักงานและผู้บริหาร OK

            - การตั้งเป้าหมาย OKRs ที่ท้าทายและวัดผลได้ที่เป็นธรรม

            - การพัฒนา KPIs เพื่อวัดผลได้อย่างประสิทธิผล

            - การออกแบบระบบการวัดผลการทำงานด้วย PMS ( Performane Management System )

        6. หมวด การสร้างทายาททางตำแหน่งงาน

            - การคัดเลือก Successor และ สร้างความก้าวหน้าทางตำแหน่งาน

       7. หมวด การพัฒนาตนเองและทักษะ

           - เทคนิคการนำเสนองานอย่างประสิทธิผล

           - เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง

        8. หมวด กฎหมายและความจำเป็นทางธุรกิจ

           - พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ พนักงานในองค์กร( PDPA )

           - การสนทนาเพื่อลดวิกฤตเพื่อพิชิตความสำเร็จ( Crucial Conversation )

       9. หมวด การลดค่าใช้จ่ายฯ

           - การจัดการด้วย Lean Manufacturing เพื่อ การลดค่าใช้จ่ายฯ

 

Visitors: 656,118