หลักสูตรด้าน HR ทรัพยากรมนุษย์

สวัสดีครับ

        ทางสมาคม จป สมุทรปราการ ขอนำเสนอหลักสูตรด้าน  HR  การบริหารงานส่วนบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้  ส่วนรายละเอียดขอได้ตามเสนอใบราคานะครับ

      หมวดการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
          (1) สุดยอดหัวหน้างาน
          (2) เทคนิคการสอนงาน
          (3) ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
         (4) การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
         (5) การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
         (6) ภาวะผู้นำและผู้จัดการยุคใหม่
         (7) การเสริมสร้างภาวะผู้นำในองค์กร
         (8) การบริหารเวลาเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
         (9) 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
         (10) เทคนิคการตรวจ 5ส
         (11) กลยุทธ์การลดอัตราการหยุดงาน
         (12) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
         (13) การพัฒนาศักยภาพพนักงานในการทำงาน
         (14) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
         (15) การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
         (16) มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
         (17) จิตอาสา
        (18) การทำงานเป็นทีม
        (19) จิตสำนึกในการทำงาน
        (20) เทคนิคการบริหารอารมณ์
        (21) สัมพันธภาพในการทำงานให้มีความสุข
        (22) เทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
        (23) การบริหารความขัดแย้งในองค์กร
        (24) การเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน
        (25) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
        (26) เทคนิคและวิธีการ “ แก้ไข “ ปัญหา การหยุดงาน ขาด ลา มาสายกลับก่อน ละทิ้งหน้าที่ฯ
        (27) “ เทคนิค &ทักษะ “ เพื่อ ยกระดับงานKPIsให้มีประสิทธิผล อย่างวิเคราะห์เจาะลึก
        (28) “ เทคนิค &ทักษะ “ เพื่อ เป็นหัวหน้างานSupervisor เชิงรุก และ Productive
        (29) “ กลยุทธ์, เทคนิค &ทักษะ “ เพื่อ เป็นผู้จัดการ ที่ตอบโจทก์ Top Management
        (30) การวางกลยุทธ์ทีมทรัพยากรมนุษย์ให้ทำงานร่วมกับ Line & Support function อย่างมืออาชีพ
        (31) ทักษะการเป็น HRBP สามารถสนับสนุนผู้บริหารอย่างมืออาชีพ- HumanResources Business Partnership role ( HRBP )
        (32) การทำแผนงาน HR ตอบโจทย์องค์กรด้วย SWOT Matrix
        (33) Corporate Culture-เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมการทำงานที่ยั่งยืน
        (34) งานกระบวนการสรรหา คัดเลือกและว่าจ้างฯ
        (35) กลยุทธ์การสร้างและยกระดับมาตรฐานงานสรรหาและการว่าจ้างฯ
        (36) การคัดเลือกพนักงานที่มี Competencyตรง Spec. ด้วยการวิเคราะห์ JD
        (37)การออกแบบเครื่องมือทดสอบพนักงานให้ได้ทักษะตามมาตรฐานงาน
        (38) การคัดเลือกพนักงานให้ Fit Job & Fit Culture ด้วยกระบวนการ 360 องศา
        (39) การจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งานด้วย Smart JD Format
        (40). งานแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันองค์กร
        (41) หลักการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วย HR Ethics จรรยาบรรณและความรู้กฏหมายแรงงาน ที่จำเป็น
        (42) Employee Engagement & กลยุทธ์-กระบวนการสร้างความผูกพันองค์กรเพื่อเพิ่มProductivityการออกแบบระบบการสื่อสารองค์กรอย่างครบวงจร
        (43) Welfare Committee : เทคนิคการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการอย่างเป็น “หุ้นส่วน “ กับ HR
งานระบบการจ่ายเงินเดือน( Payroll )& Management Report
        (44) Payroll -รับจัดทำระบบการจ่ายค่าจ้าง / เงินเดือนและรายได้อื่นๆ
        (45) Management Report การจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหารการออกแบบ รายงาน ที่ช่วยให้ฝ่ายจัดการ มองเห็นปัญหาและแก้ไขตรงจุดตรงประเด็น รายงานเพื่อการตรวจสอบ Audit report รายงานประจำเดือนเพื่อวางแผน รายงานเพื่อเตรียมงบประมาณ Budgetรายงานเพื่อการวิเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่าย Advance One-Page Report
        (46) Performance Management:การวัดผลการทำงานและบริหารผลตอบแทน
        (47) การออกแบบระบบเครื่องมือวัดผลการทำงานด้วยBalance Scorecard & KPIs
        (48) การออกแบบระบบเครื่องมือวัดผลการทำงานด้วย OKRs
        (49) ระบบเครื่องมือวัดผลการทำงานด้วย PMS : Performance Management Systemที่ประกอบด้วย ระบบประเมินผล PI ( Performance Indicator ), KPIs และCompetency
        (50) รับจัดทำข้อบังคับการทำงานบริษัทฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        (51). รับออกแบบระบบงาน HRD ทั้งระบบแผนการฝึกอบรม/การพัฒนาองค์กรการบริหารจัดการงานฝึกอบรม การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
แผนงานตาม กฎหมาย& Training Needการจัดอบรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ..คุณภาพ ลูกค้า การให้บริการการประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
        (52) รับจัดทำและออกแบบระบบCompetency , Career Path Development,Talent Management , Successor Program, การจัดทำ Succession Planning และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล( IDP : IndividualDevelopment Plan )

Visitors: 536,210