ทำอย่างไร? เมื่อสงสัยว่าเป็น “โรคจากการทำงาน”

ทำอย่างไร? เมื่อสงสัยว่าเป็น “โรคจากการทำงาน”

หากสงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคที่เกิดจากงาน ที่คุณทำ ลองคิดทบทวนเกี่ยวกับอาการ หรือโรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ดูความเป็นไปได้ว่ามีสาเหตุมาจากการทำงานหรือไม่

          ⊕ โรคหรืออาการที่คุณเป็นอยู่ เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไร? 
         ก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วยนี้ คุณมีการเปลี่ยนงาน ย้ายงาน หรือมีการใช้สารเคมีชนิด ใหม่หรือไม่ ? 
         อาการของคุณเพิ่มมากขึ้น เมื่ออยู่ในที่ทำงานใช่ไหม ? 
         ในวันหยุดคุณรู้สึกดีขึ้นใช่ไหม ? 
         มีเพื่อนร่วมงานที่มีอาการเหมือนคุณใช่ไหม ? 
        ถ้ามีคำตอบว่า “ใช่” ในข้อข้างต้น แสดงว่าคำตอบของคุณเริ่มสอดคล้องกับการเกิดโรคจากการทำงาน ตอบคำถามข้อถัดไป เพื่อประเมินว่าคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงาน 


        “หากปัญหาสุขภาพของคุณยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์หรือพยาบาลในสถานประกอบการของคุณ ถ้าไม่มีควรไปพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเล่าอาการให้แพทย์ฟัง”
“หัวหน้างานของคุณมีส่วนรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ ดังนั้นคุณควรพูดคุยปรึกษากับหัวหน้างานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมกันควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าว”


สิ่งที่คุณต้องบอกแพทย์ คือ
         คุณมีอาการอย่างไร? 
         ลักษณะงานที่คุณทำเป็นอย่างไร ? 
         คุณจับต้องหรือมีโอกาสได้รับสารเคมีหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง ? 
         โรคประจำตัวของคุณ หรือพื้นฐานปัญหาด้านสุขภาพของคุณที่อาจเกี่ยวข้อง แพทย์ จะทำการตรวจสุขภาพให้คุณ และอาจทำการตรวจสอบ
             สมรรถภาพร่างกาย และการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยและหาสาเหตุของโรค 
         ญาติพี่น้องในบ้าน ทำงานอะไรกันบ้าง ? 
         อาการต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นเมื่อไร ? 
         สารเคมีที่คุณใช้ หรือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยมี อะไรบ้าง? 
         วิธีการทำงานหรือกระบวนการทำงานของคุณเป็นอย่างไร ? 
         งานนอกเวลาหรืองานอดิเรกของคุณ มีอะไรบ้าง งานนั้นมีโอกาสทำให้เกิดโรคได้ หรือไม่ ? 

 พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของคุณ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทานอาหารในที่ทำงานเป็นต้น

        “ เมื่อสงสัยว่าเริ่มเจ็บป่วยจากการทำงานควรสังเกต และปฏิบัติตามข้างต้น การช่วยกันตระหนัก ถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทำงาน จะช่วยให้มีการป้องกันและควบคุมปัญหาที่ดี เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณและเพื่อนร่วมงาน เพราะการวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งมีหลายโรคมิใช่เรื่องง่ายๆ ดังนั้น การเฝ้าระวังสุขภาพตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถานประกอบการของคุณปลอดภัยและน่าทำงาน ”
        ข้อมูลที่คุณเล่าให้แพทย์ฟังเป็นสิ่งสำคัญในการวินิจฉัยโรคของแพทย์ และหากอาการของคุณสัมพันธ์กับโรคที่แพทย์สงสัยว่าเกิดจากการทำงาน จะต้องมีการสืบสวนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานจริงต่อไป

ข้อมูลโดย สาขาเวชศาสตร์แรงงาน สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ที่มา : http://she.cpportal.net/หนาแรก/บทความวชาการ/tabid/460/articleType/ArticleView/articleId/182/--.aspx

Visitors: 590,736