โรคจากการประกอบอาชีพ

ความรู้เรื่องโรค
นิยามโรคจากการประกอบอาชีพ

1. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี (Diseases caused by chemical agents)
1.1 โรคจากเบนซีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues)
1.2 โรคจากโทลูอีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues )
1.3 โรคจากสไตรีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues )
1.4 โรคจากไซลีน ( Disease caused by benzene or its toxic homologues )
1.5 โรคจากแคดเมียม ( Disease caused by cadmium or its toxic compounds)
1.6 โรคจากโครเมียม ( Disease caused by chromium or its toxic compounds)
1.7 โรคจากแมงกานีส ( Disease caused by manganese or its toxic compound)
1.8 โรคจากสารหนู (Disease caused by arsenic or its toxic compound)
1.9 โรคจากปรอท ( Disease caused by mercury or its toxic compound)
1.10 โรคจากตะกั่ว (Disease caused by lead or its toxic compound)
1.11 คลอรีน ( Disease caused by chlorine)
1.12 โรคจากแอมโมเนีย ( Disease caused by ammonia)
1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( Disease caused sulphur dioxide or sulphuric acid )
1.14 โรคคาร์บอนมอนนอกไฃด์ (Disease caused by carbon monoxide)
1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ ( Disease caused by hydrogensulphide)
1.16 โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Disease caused by pesticides)

2. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ ( Diseases caused by physical agents )
2.1 โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน( Hearing impairment caused by noise)
2.2 โรคจากความร้อน ( Disease caused by heat radiation)

3. กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ ( Diseases caused by biological agents )
3.1 วัณโรคปอด (Tuberculosis)
3.2 โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
3.3 โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)

4. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ( Occupational Respiratory Diseases)
4.1 โรคซิลิโคสิส ( Silicosis )
4.2 โรคแอสเบสโตลิส (โรคปอดจากแร่ใยหิน, Asbestosis )
4.3 โรคบิสสิโนสิส (Byssinosis)
4.4 โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ ( Occupational asthma)

5. กลุ่มโรคผิวหนังจากการทำงาน (Occupational skin disease)
5.1 โรคผิวหนังอักเสบจากสารก่อระคายจากการประกอบอาชีพ (Occupational Irritant Contact Dermatitis)
5.2 โรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสแบบก่อภูมิแพ้จากการประกอบอาชีพ ( Occupational Allergic Contact Dermatitis)

6. โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการทำงาน (0ccupational musculo-skeletal disorders)
6.1 อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน

Visitors: 590,671