Safety Partrol

สวัสดีครับ

        Safety Partrol คือ การค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุอันตรายและการประเมินความจำเป็น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันก่อนที่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจะเกิดขึ้น
        โดยทีมงานคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัท จะเดินสำรวจ ตรวจเช็ค ถ่ายรูป จุด Near Miss ตามจุดบริเวณต่างๆในบริษัท โดยเน้นไปที่สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และหามาตราการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข ถ้าจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อ จัดหาจัดจ้าง ก็นำมาพูดคุยกันในที่ประชุมเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารที่มีอำนาจได้ตัดสินใจ เพื่อนำมาติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บขึ้นได้

          

ความหมายของสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย จะได้เข้าใจตรงกัน กล่าวคือ

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัว

ของผู้ปฏิบัติงานขณะทำงานซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น

2.1 เครื่องจักรไม่มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย

2.2 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ออกแบบไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

2.3 บริเวณพื้นที่ของการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

2.4 การจัดเก็บวัสดุสิ่งของอย่างไม่ถูกวิธี

2.5 การจัดเก็บสารเคมีหรือสารไวไฟที่เป็นอันตรายไม่ถูกวิธี

2.6 ไม่มีการจัดระเบียบและดูแลความสะดวกของสถานที่ทำงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ

2.7 แสงสว่างไม่เพียงพอ

2.8 ไม่มีระบบระบายและถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม

2.9 ไม่มีระบบเตือนภัยที่เหมาะสม

 ผมไปเจอแบบฟอร์มของการตรวจ Safety pratrol  คิดว่ามีประโยชน์ เป็นไอเดียในการปฏิบัติ เลยนำมาเสนอ และต้องขอขอบคุณผู้เผยแพร่ด้วยนะครับ 3 ท่าน ในเวป ่่jorpor.com

rodjana
Envi2013
vichayanott8999

suriyan

noppadol_1411

 

 
Visitors: 534,430