หลักสูตร จป บริหาร

หลักสูตร จป ระดับบริหาร

จป.ระดับบริหาร หมายถึง ลูกจ้างระดับบริหาร ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.บริหาร)

           จป.บริหาร คือ? เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ทำงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างในระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็น จป.บริหาร โดยตำแหน่ง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

          1. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างานและระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

          2. ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

08.30-08.45 ลงทะเบียน

08.45–09.00 ทดสอบก่อนการอบรม

09-00-12.15 หมวดวิชาที่ 1

การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

  •  แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

  •  บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

13.15-16.15 หมวดวิชาที่ 2

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  •  การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

  •  สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมาย ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2

13.15-16.15 หมวดวิชาที่ 3

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  •  แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  •  แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน

  •  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  •  การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

16.15-16.30 ทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาเรียนครบ 12 ชั่วโมง จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เวลาพักรับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 และ 14.30-14.45 ของแต่ละวัน

เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 12.15-13.15 ของแต่ละวัน

ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง หรือ 2 วัน

 

Visitors: 413,552