หลักสูตร CCCF

15/07/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร CCCF (Completely Check Completely Find-Out)

จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)             

 กิจกรรม “ CCCF (Completely Check Completely Find-Out) เป็นกิจกรรมที่เน้นให้องค์กรหรือสถานประกอบการค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ หรือเหตุการณ์เฉียด (Near Miss) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุการณ์เฉียดนั้นไม่ให้นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมทั้งมีตัวอย่างกิจกรรมการค้นหาจุดอันตรายและการจัดการกับจุดอันตรายนั้น

     ดังนั้นหลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่จะทำให้องค์กรหรือสถานประกอบกิจการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อลดและควบคุมอุบัติเหตุในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงแนวทางการค้นหาเหตุการณ์ผิดปกติ

2)เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยจากป้องกันเชิงรับ ไปเป็นการป้องกันเชิงบวก ป้องกันที่สาเหตุก่อนเกิดอุบัติเหตุ

 

Visitors: 991,919