หลักสูตร เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

29/07/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)

                  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ  ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อให้ ลูกจ้างได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในกรณี เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในหลักการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง

Visitors: 991,919