หลักสูตร เทคนิคการพูด เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

6/08/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร เทคนิคการพูด เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)

                สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจาการทำงาน หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานและสถานประกอบการ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ไม่ถูกต้อง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทำงาน หากสิ่งเหล่านี้มีความบกพร่องและผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นในความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง การพูดคุยก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลดอุบัติเหตุได้
                 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เกิดได้หากเรามีการพูดคุย สื่อสาร เข้าใจอกเข้าใจกัน พูดเตือนสติก่อนปฏิบัติงาน มีการพูดชมเชยกัน เมื่อเราปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฏระเบียบขององค์กร

วัตถุประสงค์

1) ผู้เข้าอบรมมีกรอบความคิดที่ดีต่อการสื่อสาร มีทักษะการฟัง การพูด และการถามที่มีประสิทธิภาพ
2) ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเองและบุคคลอื่นที่มีบุคคลิกที่แตกต่างกัน และสามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
3) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เกิดความเข้าใจตรงกัน มีความร่วมมือในการทำงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

Visitors: 991,922