หลักสูตร ความปลอดภัยกับเครื่องจักร

15/07/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)

                  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด กิจการหรือสถานประกอบกิจการควรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทั้งนี้เพื่อให้ ลูกจ้างได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการทำงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในกรณี มีการประกอบ การติดตั้ง การซ่อมแซม และการใช้งานเครื่องจักร
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรรวมถึงสามารถพิจารณาใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในหลักการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร
5) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

Visitors: 991,919