หลักสูตรเทคนิคการสอบสวนเพื่อค้นหา root cause ของอุบัติเหตุฯ

27//08/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร เทคนิคการสอบสวนเพื่อค้นหา root cause ของอุบัติเหตุฯ
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)

          การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ เป็นการชี้บ่งถึงสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากประเด็นรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสาเหตุทางตรง และสาเหตุทางอ้อม ซึ่งในการปฏิบัติที่ถูกต้องสถานประกอบการต้องมีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดทํามาตรการป้องกัน และควบคุม ทั้งนี้วัตถุประสงค์สําคัญของการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุเพื่อมิให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นซ้ําอีก 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุและการรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ 
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ 
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสอบและการรายงานอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

Visitors: 991,922