หลักสูตรการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

10/08/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตร การสื่อสารอย่างมืออาชีพ
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)               

การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงาน เช่น ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ระหว่างเพื่อนในแผนก หรือกับเพื่อนต่างแผนกกัน แล้วจะทำอย่างไรให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู้ฟังเข้าใจสารตรงกับที่ผู้พูดสื่อออกมา เมื่อเข้าใจตรงกันจะทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดการประสานงานที่ราบรื่น แล้วบรรยากาศในการทำงานก็จะดีตาม ทั้งยังจะทำให้ความผูกพันของพนักงาน/ทีมงานต่อองค์กรสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากการสื่อสารเป็นไปได้ไม่ดี จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เกิดการเข้าใจผิดทำให้งานล่าช้า หรือเกิดความเสียหายอื่นๆ ตามมา ขาดความร่วมมือ ขาดความเป็นทีม เป็นต้น ดังนั้นหากคนในองค์กรมีทักษะการสื่อสารที่ดี จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ องค์กรเติบโต และมีความสามารถในการแข่งขัน

     หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดี และพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทักษะนี้คือ การฟังและการพูดให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน ตลอดจนสามารถปรับการสื่อสารของตนเองให้เหมาะกับผู้ที่มีบุคลิกแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีความร่วมมือในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการทักทาย และแนะนำตัวเมื่อแรกพบอย่างมืออาชีพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวคิดในการเปิดบทสนทนาเมื่อต้องพูดคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนวิธีการสร้างคำพูดให้มีพลัง ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานอย่างไรที่ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีมุมมองใหม่ๆในการสร้างเสน่ห์ให้การพูด

 

 

Visitors: 991,919