หลักสูตรการปรับปรุงงานที่ยั่งยืนด้วย Kaizen Suggestions

17/08/2564 ; เวลา 19.00-22.00 น. หลักสูตรการปรับปรุงงานที่ยั่งยืนด้วย Kaizen Suggestions
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ (ส.จป.สป.)

หลักการและเหตุผล

            เมื่อกล่าวถึงกิจกรรม Kaizen กับกิจกรรม QC circle นั้นในวงการอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นแล้วส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกัน การปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องจักร และการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ Pokayoke ขึ้นมาเป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ก้าวหน้า และรักษาความปลอดภัยในการทำงาน, ป้องกันการเกิดคุณภาพที่ไม่ดีขึ้น ในสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นการปฏิบัติงานโดยใช้สติปัญญาของคนงานในการทำกิจกรรมเองซึ่งไม่ได้เป็นคำสั่งจากเบื้องบน จึงเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของกิจกรรมนี้ ทางฝ่ายโรงงานหรือกิจการ ส่วนใหญ่ก็ได้คอยช่วยเหลือรองรับทางกิจกรรมที่เป็นรูปแบบของ QC circle โดย Kaizen ไม่ใช่เป็นการกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแค่ครั้งเดียวแต่จะทำอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ต้องให้พนักงานมีความรู้และเทคนิคในการจัดทำระบบ และการปฏิบัติงาน ที่มี Kaizen เป็นเครื่องมือในการจัดการ เพราะ Kaizen เกิดจากความตระหนัก  ความรู้ในการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง อันจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการบริหารองค์กรต่อไป 

วัตถุประสงค์

-  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงานตามแนวทางของ Kaizen

-  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิควิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุงเพื่อนำไปการประยุกต์

   ในการ  ปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการปฏิบัติของ  Kaizen สัมพันธ์ต่อมาตรฐานการทำงาน (Standardization)

   และ Yokoten หรือ การถ่ายทอดความรู้

Visitors: 991,919