งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

จัดขึ้นในวันที่ 27/03/2564 เวลา 09.00 -16.30 น.,
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

 

         สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่

         และจัดสัมมนา  หลักสูตร "จป. และบริษัทฯ กับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างไร...จึงไม่ผิดทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง" และหัวข้อ  " รับนโยบายของกรมสวัสดิการฯจังหวัด แนวทางบริหารงานความปลอดภัยในการทำงาน ของจังหวัดสมุทรปราการ และกฎหมายความปลอดออกใหม่ว่าควรทำอย่างไร ” ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา09:00 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 970,342