สารเคมีอันตรายและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล.

หลักสูตร สารเคมีอันตรายและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

        

ลักสูตร สารเคมีอันตรายและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

 

 

แนวคิด                      

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมอ ๆ ทั้งในสถานประกอบการหรือระหว่างการขนย้ายสารเคมีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายทั้งนี้เกิดจากองค์กรขาดการจัดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพรวมทั้งบุคลากรขาดจิตสำนึกและความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่าง ปลอดภัย จึงควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้าน สารเคมีวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์      

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอันตรายของสารเคมีในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ

2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี การใช้ การเก็บรักษา การขนย้าย และแนวทางปฏิบัติงานให้ปลอดภัย

หัวข้อ                    

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

2. อันตรายจากการใช้สารเคมี: ชนิด, ป้ายเตือน, บรรจุภัณฑ์, เอกสารกำกับ

3. อันตราย ผลต่อสุขภาพร่างกาย

4. การประเมินความเสี่ยงและการตรวจวัด

5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6. หลักการจัดเก็บสารเคมี  การใช้งาน อย่างถูกต้อง

7. การระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล และการฝึกปฏิบัติ

( หัวข้ออบรม สามารถยืดหยุ่นตามความต้องการของสถานประกอบการได้ )

ระยะเวลา            1     วัน    (09.00-16.00 น.)

 

หลักสูตร สารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

เวลา รายการ
09.00 -12.00

- บทนำ: คำจำกัดความ ตัวอย่างอุบัติภัยจากสารเคมี

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

- อันตรายจากการใช้สารเคมี: ชนิด, ป้ายเตือน, บรรจุภัณฑ์ เอกสารกำกับ

- อันตรายต่อสุขภาพ: พิษ, ผลต่อระบบร่างกาย, สารก่อมะเร็ง

12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.30

- การประเมินความเสี่ยงและการตรวจวัด (สั้นๆ )

- การใช้อุปกรณ์ป้องกันหายใจ

- ชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

- หลักการจัดเก็บสารเคมี

14.30 -16.00 การระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล และการฝึกปฏิบัติ

 

หมายเหตุ.- กำหนดการ เวลา สามารถยืดหยุ่นได้   

Visitors: 590,637