เครน Overhead Crane (หลักสูตร 4 ผู้)

หลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุม ปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (Overhead Crane)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร พ.ศ. 2552

 

วันที่ 1

 

        การอบรมภาคทฤษฎี
       (1.1) ความรู้พื้นฐาน
        (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552
        (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
        (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
        (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก
        (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
        (6) ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
     (1.2) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
     (1.3) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch

วันที่ 2


การอบรมภาคทฤษฎี
    (1.4) การใช้สัญญาณมือ
    (1.5) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
    (1.6) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
    (1.7) การประเมินน้ำหนักสงิ่ ของ
    (1.8) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

การทดสอบภาคปฏิบัติ


     (2.1) การวางแผนการยกอย่างปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะยก
     (2.2) การยกและเคลื่อนย้ายสงิ่ ของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย
     (2.3) การให้สัญญาณการผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรม

Visitors: 534,853