การขับรถยกโฟลคลิฟท์อย่างถูกวิธีและความปลอดภัย

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

หลักการและเหตุผล           

 

               การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน  ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

      1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

      2. สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3. สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

เนื้อหาหลักสูตร

      1. กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์

      2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้

      3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถฟอร์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?

     4. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ

     5.การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้ฟอร์คลิฟท์

     6. การขับฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

     7. เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า

     8. การตรวจและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน

     9. การปฏิบัติเมื่อฟอร์คลิฟท์เสีย

    10. กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน

    11.การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม

    12.อันตรายที่เกิดจากรถฟอร์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ

    13.กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย  และภาคสนาม

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์อยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

Visitors: 536,206