พนักงานใหม่และโยกย้ายงาน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างใหม่ !!

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ อธิบดี ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ลูกจ้างทุกคน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ได้อย่างปลอดภัย ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ นายจ้าง ต้องจัดให้ มีการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ ประกาศ นี้ใช้บังคับ ( ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น ไป)

เกี่ยวกับการจัดอบรม แก่ ลูกจ้าง นอกจากการอบรมลูกจ้างทุกคน แล้ว ในกรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้ นายจ้าง จัดให้มีการฝึกอบรม ลูกจ้างทุกคน ก่อนการเริ่มทำงานเพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทุกคน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ เรื่องความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ กฎหมายความปลอดภัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อบังคับ ว่าด้วยความปลอดภัย ฯ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

3.เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบการ

ผลที่ได้รับจากการอบรม

พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการ

 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

เวลา

เรื่อง

08.45 - 09.00

ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม

09.00 - 10.30

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

10.30 - 10.45

พักเบรก

10.45 - 12.15

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

- สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฎิบัติ

12.15 - 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

14.30 - 14.45

พักเบรก

14.45 - 16.15

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)

16.15 - 16.30

ทดสอบความรู้หลังการอบรม

 

วิธีบรรยาย

  • บรรยายใช้สื่อ power  point / ชม VDO

 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล   

  • ทดสอบก่อน - หลังการอบรม /ระยะเวลาเช้ารับการอบรม 100 %

 

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม                   

  • วุฒิบัตรผ่านการอบรม

 

หมายเหตุ

  • พักทานอาหารว่างเวลา 10:30-10:45 น. และ 14:45-15:00 น. ของแต่ละวัน

 

Visitors: 590,657