ระเบียบข้อบังคับและวิสัยทัศน์

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวดสมุทรปราการ: ( 2018)


        วิสัยทัศน์ ( VISION) " เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือ สนับสนุน นำเสนอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและผู้ที่สนใจเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานในแบบสร้างสรรค์ "พันธกิจ ( MISION)


        1. พัฒนาสมาชิกและคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพให้ก้าวหน้าเทียบสู่สากล
        2. ส่งเสริม และเพิ่มสมาชิกให้มากยิ่งขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 20 %
        3. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกเครือข่ายพร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อสังคมอย่างยั่งยืน


      นโยบายในการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ


        1.เพื่อนำพาองค์กรไปสู่สาธารณะเครือข่ายด้านกิจกรรมของสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสากล
        2. เพื่อให้สมาชิกและคณะกรรมการได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้มากยิ่งขึ้น
        3. จะเพิ่มสมาชิกให้องค์กรให้มากยิ่งขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 20 % ของสมาชิกที่มีอยู่
        4. เพื่อสร้างความสามัคคีในสมาชิกและเครือข่ายโดยร่วมกิจกรรมเพื่อนำสู่สากล
        5. สมาชิกทุกคนมีสิทธิได้อบรมหลักสูตรฟรีๆ ไม่น้อยกว่า ปีละ 3 ครั้ง

…………………………………………..
(นายสมชาย ลีละวนาเศรษฐ)

 

Visitors: 533,099