อบรม ISO45001:2018

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ/เจ้าของกิจการ ผู้แทนฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทีมงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการทำความเข้าใจในมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับใหม่
หัวข้อ...
***************************

การตีความข้อกำหนด ISO 45001:2008 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับใหม่
***************************
หลักการเหตุผล
ข้อกำหนด ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับใหม่ที่จะมาแทนที่ OHSAS 18001 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้คณะทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของเนื้อหาข้อกำหนดมาตรฐานที่ปรับเปลี่ยนใหม่นี้ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจถึงข้อกำหนดแต่ละข้อของ ISO45001:2018 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หรือปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักสูตรนี้ใช้เวลา 2 วัน โดยประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจของเนื้อหาการอบรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้
***************************
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงแนวคิดและหลักการของระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงแนวคิดของการบริหารแบบเชิงบริบทองค์กร (Context) กระบวนการ (Process Approach) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
3. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 45001

***************************
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการ ผู้แทนฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทีมงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการทำความเข้าใจในมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับใหม่
***************************
เนื้อหาหลักสูตร
• ความหมายของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• แบบจำลองของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001
• ขั้นตอนในการจัดทำระบบ ปรับปรุงระบบ (Upgrade) และขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001
• ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน ISO 45001
***************************
กำหนดการฝึกอบรม
วันแรก : วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 -16.00 น
• ประวัติความเป็นมาในการปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001 สู่ ISO 45001
• หลักการ/ เหตุผล และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
• สรุปเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบในแต่ละข้อกำหนด
• การเปลี่ยนแปลงโมเดลระบบบริหาร ISO 45001
• แนวคิดด้านการจัดการความเสี่ยงในระบบบริหาร ISO 45001
• รายการเอกสารที่ต้องเปลี่ยนแปลงในระบบบริหาร ISO 45001
• รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
• การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายทางธุรกิจ
• การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
• Workshop I
วันที่สอง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น – 16.00 น
• การกำหนดเป้าหมายองค์กร และจุดมุ่งหมายในการดำเนินระบบ ISO 45001
• การกำหนดบริบทขององค์กร
• ความหมายของข้อกำหนด และการระบุข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ภาวะผู้นำ
• การวางแผนการจัดการความเสี่ยง
• การระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยง
• Workshop II
• กระบวนการสนับสนุน
• การปฏิบัติการ
• การประเมินสมรรถนะ
• การปรับปรุง
• แนวทางในการบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ในรูปแบบ High Structure Level

***************************

พบ 2 อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO 54001
***************************
โดย ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO9001 , ISO14001 , TIS/OHSAS18001 / ISO 45001 และ IATF16949
อาจารย์ กฤษดา มาสมบูรณ์
ปริญญาโท 2 ใบ ปริญญาตรี 5 ใบ
การันตีถึงการเรียนรู้
***************************
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ
ด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ปราโมทย์ พวงสิน
ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
***************************
ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ.โรงแรม เบย์ โฮเทล ศรีนครินทร์ (Bay Hotel Srinakarin).
194 ถนนศรีนครินทร์ สำโรงเหนือ สมุทรปราการ
***************************
ค่าอบรมสัมมนาบุคคลทั่วไป 2,400 บ. พิเศษสมาชิก เพียง 1,800 บ.

*** ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรม ***

รับจำนวน จำกัด 50 ท่าน สมัครก่อนได้ก่อน
ปิดรับสมัครวันที่ 9 ธันวาคม 2561
***************************
สนใจอบรม ติดต่อ...
คุณสมชาย ลีละวนาเศรษฐ 08-9922-4416
คุณจรินทร์ ขำติ่งทอง 09-0893-6201
คุณมงคล ศุขโภคา 08-6772-3719
***************************
จัดโดย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้สนับสนุน อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
ผู้สนับสนุน ANTI -FIRE INDUSTRY

 

Visitors: 162,988