2011

รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 7/2554 
คณะกรรมการ สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัด สมุทรปราการ 
ณ ห้องอาหารชั้น 1 ร้านครัวรสสุคนธ์ ถนน ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ 
กรรมการเข้าประชุม 
1. คุณ สำราญ ศิรินคร นายกสมาคม
2. คุณ บัณฑิต นาศฤงคาร อุปนายก
3. คุณ ชูชาติ พิมพ์กา อุปนายก
4. คุณ เศรษฐชัย ลวสุต กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
5. คุณ โสภณ ทรวดทรง กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
6. คุณ พัชริดา หรั่งชะเอม เลขานุการ
7. คุณ บุญชู นาคเจริญ เหรัญญิก
8. คุณ นภดล นภาวรรณ กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
9. คุณ วินัย เพ็ชร์ดี กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
10.คุณ ณัฐธนนท์ เศษฐ์กุลพาณิช กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
11.คุณ สมโชค ไทรงาม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
12. คุณ วินัย ดวงใจ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
13. คุณ พัชระ สิ้นเคราะห์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
14. คุณ ทวี คงนุช กรรมการที่ปรึกษา
15. คุณ สนิท สุภนัตร กรรมการที่ปรึกษา
การประชุม
ท่านนายกสมาคม คุณสำราญ ศิรินคร บอกเล่าถึงบรรยากาศที่ไปอบรมสัมมนาหลักสูตรที่ทางสมาคมจัด 
ด้วยบรรยายกาศที่แตกต่างกัน ที่ปทุมวัน กับที่ระยอง
ท่านอาจารย์สนิท เล่าถึงเหตุการณ์ ที่เกิดไฟไหม้ ที่บริษัท เมื่อวันที่ 21 ก.ค.54 ถึงสาเหตุ ปํญหาต่าง ๆ
ระหว่างการปฏิบัติงานดับเพลิง เชิงแง่คิด ย้ำเตือนให้ระมัดระวังด้วย
ท่านนายกฯ ติดตามแผนการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
งาน สัปดาห์ความปลอดภัย ที่ไบเทค บางนา ในวันที่ 7-8-9 กรกฏาคม 2554 นี้

ท่านนายกสมาคม ฯ พร้อมย้ำกับคณะกรรมการทุกท่านเตรียมงานที่ได้มอบหมายไว้ให้ด้วย กล่าวขอบคุณ และร่วมกันรับประทานอาหารคำร่วมกัน ด้วยบรรยายกาศเป็นกันเอง

Visitors: 590,736