หลักสูตรอบรม

 


หลักสูตรอบรมที่บริการอบรม


สวัสดีครับ
      ทางสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ มีความยินดี นำเสนอการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับบุคคลทั่วไปและสถานประกอบการ
      ขอโอกาสให้ทางสมาคม ฯ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ในการอบรม ....

  หรือ คลิ๊กด้านซ้ายมือ ก็จะบอกรายละเอียดประเภทหลักสูตร  ส่วนหัวข้อบรรยายรายละเอียดนำนำเสนอไปพร้อมใบเสนอราคา เริ่มต้น ที่ 7,000 -25,000 บาท

หมวดความปลอดภัยในการทำงาน

 

(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
(2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
(3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
(4) คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(5) ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
(6) การบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
(7) จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(8) การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
(9) เทคนิค &วิธีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อความปลอดภัยฯที่ยั่งยืน
(10) การออกแบบและกำหนด KPIs ในงาน Safety อย่างครบวงจร
(11) KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย
(12) JSA เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(13) BBS การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย
(14) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง. (HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT )
(15) การยศาสตร์ (Ergonomics)
(16) การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
(17) การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและบำรุงรักษายั่งยืน
(18) การจัดการสารเคมีอันตราย และการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
(19) สำหรับ 4ผู้ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม Overhead-Mobile Crane เน้นทฤษฎี ปฏิบัติจริง
(20) ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง(นั้งร้าน)
(21) ความปลอดภัยกับผู้รับเหมา

 

หมวดกฎหมายกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายแรงงาน
(1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(2) กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 7 ฉบับ ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา
(3) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา
(4) กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายทั่วไป
(5) กฎหมายแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างต้องรู้และต้องปฏิบัติ
(6) เทคนิคการปรับใช้กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
(7) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความปลอดภัยและด้านการใช้แรงงาน

 

หมวดการพัฒนาบุคลากร
(1) สุดยอดหัวหน้างาน
(2) เทคนิคการสอนงาน
(3) ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
(4) การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
(5) การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
(6) ภาวะผู้นำและผู้จัดการยุคใหม่
(7) การเสริมสร้างภาวะผู้นำในองค์กร
(8) การบริหารเวลาเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
(9) 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
(10) เทคนิคการตรวจ 5ส
(11) กลยุทธ์การลดอัตราการหยุดงาน
(12) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
(13) การพัฒนาศักยภาพพนักงานในการทำงาน
(14) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(15) การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
(16) มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
(17) จิตอาสา
(18) การทำงานเป็นทีม
(19) จิตสำนึกในการทำงาน
(20) เทคนิคการบริหารอารมณ์
(21) สัมพันธภาพในการทำงานให้มีความสุข
(22) เทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
(23) การบริหารความขัดแย้งในองค์กร
(24) การเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน
(25) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(26) เทคนิคและวิธีการ “ แก้ไข “ ปัญหา การหยุดงาน ขาด ลา มาสายกลับก่อน ละทิ้งหน้าที่ฯ
(27) “ เทคนิค &ทักษะ “ เพื่อ ยกระดับงานKPIsให้มีประสิทธิผล อย่างวิเคราะห์เจาะลึก
(28) “ เทคนิค &ทักษะ “ เพื่อ เป็นหัวหน้างานSupervisor เชิงรุก และ Productive
(29) “ กลยุทธ์, เทคนิค &ทักษะ “ เพื่อ เป็นผู้จัดการ ที่ตอบโจทก์ Top Management
(30) การวางกลยุทธ์ทีมทรัพยากรมนุษย์ให้ทำงานร่วมกับ Line & Support function อย่างมืออาชีพ
(31) ทักษะการเป็น HRBP สามารถสนับสนุนผู้บริหารอย่างมืออาชีพ- HumanResources Business Partnership role ( HRBP )
(32) การทำแผนงาน HR ตอบโจทย์องค์กรด้วย SWOT Matrix
(33) Corporate Culture-เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมการทำงานที่ยั่งยืน
(34) งานกระบวนการสรรหา คัดเลือกและว่าจ้างฯ
(35) กลยุทธ์การสร้างและยกระดับมาตรฐานงานสรรหาและการว่าจ้างฯ
(36) การคัดเลือกพนักงานที่มี Competencyตรง Spec. ด้วยการวิเคราะห์ JD
(37)การออกแบบเครื่องมือทดสอบพนักงานให้ได้ทักษะตามมาตรฐานงาน
(38) การคัดเลือกพนักงานให้ Fit Job & Fit Culture ด้วยกระบวนการ 360 องศา
(39) การจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งานด้วย Smart JD Format
(40). งานแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันองค์กร
(41) หลักการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วย HR Ethics จรรยาบรรณและความรู้กฏหมายแรงงาน ที่จำเป็น
(42) Employee Engagement & กลยุทธ์-กระบวนการสร้างความผูกพันองค์กรเพื่อเพิ่มProductivityการออกแบบระบบการสื่อสารองค์กรอย่างครบวงจร
(43) Welfare Committee : เทคนิคการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการอย่างเป็น “หุ้นส่วน “ กับ HR
งานระบบการจ่ายเงินเดือน( Payroll )& Management Report
(44) Payroll -รับจัดทำระบบการจ่ายค่าจ้าง / เงินเดือนและรายได้อื่นๆ
(45) Management Report การจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหารการออกแบบ รายงาน ที่ช่วยให้ฝ่ายจัดการ มองเห็นปัญหาและแก้ไขตรงจุดตรงประเด็น รายงานเพื่อการตรวจสอบ Audit report
รายงานประจำเดือนเพื่อวางแผน รายงานเพื่อเตรียมงบประมาณ Budgetรายงานเพื่อการวิเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่าย Advance One-Page Report
(46) Performance Management:การวัดผลการทำงานและบริหารผลตอบแทน
(47) การออกแบบระบบเครื่องมือวัดผลการทำงานด้วยBalance Scorecard & KPIs
(48) การออกแบบระบบเครื่องมือวัดผลการทำงานด้วย OKRs
(49) ระบบเครื่องมือวัดผลการทำงานด้วย PMS : Performance Management Systemที่ประกอบด้วย ระบบประเมินผล PI ( Performance Indicator ), KPIs และ
Competency
(50) รับจัดทำข้อบังคับการทำงานบริษัทฯทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(51). รับออกแบบระบบงาน HRD ทั้งระบบแผนการฝึกอบรม/การพัฒนาองค์กรการบริหารจัดการงานฝึกอบรม การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
แผนงานตาม กฎหมาย& Training Needการจัดอบรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ..คุณภาพ ลูกค้า การให้บริการการประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
(52) รับจัดทำและออกแบบระบบCompetency , Career Path Development,Talent Management , Successor Program, การจัดทำ Succession Planning และ
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล( IDP : IndividualDevelopment Plan )

 

Visitors: 590,688