หลักสูตรอบรม

สวัสดีครับ

             ทางสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ มีความยินดี นำเสนอการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับบุคคลทั่วไปและสถานประกอบการ

              ขอโอกาสให้ทางสมาคม ฯ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ในการอบรม ....

 

มวดความปลอดภัยในการทำงาน


(1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
(2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
(3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
(4) คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(5) ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
(6) การบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
(7) จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(8) การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน


หมวดกฎหมายกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายแรงงาน


(1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(2) กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 7 ฉบับ ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา
(3) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา
(4) กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายทั่วไป
(5) กฎหมายแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างต้องรู้และต้องปฏิบัติ
(6) เทคนิคการปรับใช้กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
(7) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความปลอดภัยและด้านการใช้แรงงาน


หมวดการพัฒนาบุคลากร


(1) สุดยอดหัวหน้างาน
(2) เทคนิคการสอนงาน
(3) ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
(4) การสร้างภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
(5) การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
(6) ภาวะผู้นำและผู้จัดการยุคใหม่
(7) การเสริมสร้างภาวะผู้นำในองค์กร
(8) การบริหารเวลาเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน
(9) 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
(10) เทคนิคการตรวจ 5ส
(11) กลยุทธ์การลดอัตราการหยุดงาน
(12) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
(13) การพัฒนาศักยภาพพนักงานในการทำงาน
(14) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(15) การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
(16) มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
(17) จิตอาสา
(18) การทำงานเป็นทีม
(19) จิตสำนึกในการทำงาน
(20) เทคนิคการบริหารอารมณ์
(21) สัมพันธภาพในการทำงานให้มีความสุข
(22) เทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
(23) การบริหารความขัดแย้งในองค์กร
(24) การเสริมสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน
(25) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

Visitors: 297,070