คณะกรรมบริหารสมาคม

                   

                            รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ

                            1.นาย สมชาย ลีละวนาเศรษฐ       นายกสมาคมฯ

                            2.นายบัณฑิต  นาศถุงดาร             อุปนายกสมาคมฯ

                            3.นายจรินทร์  ขำติ่งทอง               อุปนายกสมาคมฯ

                            4.พ.ต.ต. สัณฑกฤต  พุ่มสงวน     ที่ปรึกษาสมาคมฯ

                            5.นายชูชาติ  พิมพ์กา                   ที่ปรึกษาสมาคมฯ

                            6.นายสมศักดิ์  วิศวแสวงสุข         ที่ปรึกษาสมาคมฯ

                            7.นายสุรสิทธิ์  นาใจเย็น                เลขานุการสมาคมฯ

                            8.นายมงคล  ศุขโภคา                   ฝ่ายทะุเบียน

                            9.นายเศรษฐชัย ลวสุต                  ฝ่ายปฏิคม

                            10.นางสาวศิริรัก  จันทิมา             เหรัญญิก

                            11.นายวินัย ดวงใจ                        ฝ่ายวิชาการ

                            12.นายเกียรติศักดิ์ ทนันไชย       ฝ่ายวิชาการ

                            13.นายนพดล แป้นเหมือน            ฝ่ายกิจกรรม

                            14.นายนพดล นภาวรรณ              ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                            15.นายปณิธาน  เกื้อกิจ                 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

                                

                                

Visitors: 241,292