สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ
 

ระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ...

ระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ...

แนะนำสมาคมฯ

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน...
Contact Us

Increasingly, wikis are making “WYSIWYG” (“What You See Is What You Get”) editing available to users, usually by means of JavaScript or an ActiveX control that translates graphically entered formatting instructions, such as “bold” and “italics”, into the corresponding HTML tags or wikitext. In those implementations, the markup of a newly edited, marked-up version of the page is generated and submitted to the server transparently, and the user is shielded from this technical detail. However, WYSIWYG controls do not always provide all of the features available in wikitext.

Most wikis keep a record of changes made to wiki pages; often every version of the page is stored. This means that authors can revert to an older version of the page, should it be necessary because a mistake has been made or the page has been vandalized. Many implementations (for example MediaWiki) allow users to supply an “edit summary” when they edit a page. This is a short piece of text (usually one line) summarizing the changes. It is not inserted into the article, but is stored along with that revision of the page, allowing users to explain what has been done and why; this is similar to a log message when committing changes to a revision control system.

แสดงความคิดเห็น