สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ
 

ระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ...

ระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ...

แนะนำสมาคมฯ

สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน...

คู่มือการตรวจสอบ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไ...

คู่มือการตรวจสอบ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ...
โพสต์เมื่อ: Jan 28, 2011, ในเรื่อง: คู่มือความปลอดภัย
ยังไม่มีคอมเม้นท์ | (ดู 2,210)

คู่มือการตรวจสอบ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ

คํานํา

ด้วยการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรมในหลายครั้ง พบว่าระบบไฟฟ้าเป็นสาเหตุ สําคัญ หากการติดตั้ง การใช้งานระบบไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มี พื้นที่การผลิต การใช้ และจัดเก็บสารเคมีที่มีไอระเหยไวไฟ ก็ยิ่งจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานการติดตั้ง และการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นส่วนช่วยให้การปฏิบัติงาน พัฒนางานด้านความปลอดภัยของโรงงานได้เป็นอย่างดี ที่จะสามารถส่งผลให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการโรงงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ มีความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน จึงได้ จัดทําคู่มือในการตรวจสอบ ติดตั้ง ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่การผลิต การใช้ และจัดเก็บสารเคมีที่มีไอระเหยไวไฟ ซึ่งนําเสนอเนื้อหาของมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามหลักวิชาการ มาตรฐานของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนําไปเรียนรู้สร้างความเข้าใจ และปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย จากระบบไฟฟ้าในโรงงานได้ด้วยตนเอง

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มิถุนายน 2548

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf

คู่มือการตรวจสอบ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น